1)    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP") platí pro nákup zboží v internetovém obchodě http://www.neviditelnepradlo.cz. Provozovatelem internetového obchodu a dodavatelem nabízeného zboží je společnost Chupr s.r.o., IČ: 01610139, se sídlem Rozšířená 2037/23, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 209050 (dále jen „prodávající“).

Kupující je fyzická a/nebo právnická osoba, která je takto označena v řádně vyplněném objednávkovém formuláři systému www.cupradlo.cz.

Zboží - předmět plnění - tj. sortiment, aktuálně nabízený společností prodávajícím v jeho internetovém obchodě, konkretizovaný objednávkou resp. návrhem kupní smlouvy, a kupní smlouvou. 

Následující obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupující objednáním zboží podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“), jejich obsah je mu znám a je srozuměn se všemi  účinky uvedených ujednání, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, užitných vzorů, obchodních názvů. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí se zasláním účtenky e-mailem.

 

2)    UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupující podává návrh na uzavření kupní smlouvy odesláním objednávky (tj. vložením zboží do virtuálního košíku a odesláním objednávky), prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v případech, kdy zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. K uzavření jakékoliv dohody o změně obsahu uzavřené kupní smlouvy může dojít jedině na základě úplného a bezvýhradného souhlasu smluvních stran se všemi podmínkami takové dohody.

Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito VOP se řídí výlučně českým právem, zejména občanským zákoníkem 89/2012 a předpisy souvisejícími. České právo je určeno dohodou smluvních stran i jako právo rozhodné pro řešení případných soudních sporů.

 

3)    DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu zajistí doručení zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zaplatí prodávajícímu kupní cenu a zboží převezme.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tzn., že kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem jeho převzetí, při současném splnění podmínky úplné úhrady kupní ceny.

Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Prodávající zabalí zboží podle zvyklostí; způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu poštovného a balného.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

4)    CENA ZBOŽÍ

Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu http://www.cupradlo.cz, jsou uvedeny včetně DPH v zákonem stanovené výši. Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro obě strany závazná.

Součástí zásilky je řádný daňový doklad s cenou za zboží + vyúčtováním dopravného. Zboží je expedováno v nejbližším možném termínu po objednání. Objednané zboží posíláme prostřednictvím DPD.

K ceně objednaného zboží budou připočteny expediční poplatky (poštovné, balné, případně doběrečné). Výše těchto poplatků se odvíjí od zvoleného způsobu platby a dopravy, který si zákazník zvolí sám během nákupního procesu v e-shopu. 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost zásilky). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

5)    ODPOVĚDNOST ZA VADY A JAKOST ZBOŽÍ

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující zboží prohlédne bezodkladně po převzetí zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. 

Prodávající poskytuje kupujícímu-spotřebiteli, záruku na jakost zboží související s výrobními vadami zboží záruku v délce 24 měsíců od dodání zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; jako záruční list slouží nákupní doklad.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

 

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující – jiný subjekt (ne spotřebitel) v době šesti měsíců od převzetí. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) na:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), pokud se nejedná o podmínky pro kupující – jiné subjekty (ne spotřebitele), které upravují tyto VOP výslovně odlišně.

6)    REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího písemně na e-mail prodávajícího nebo adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. K reklamaci vždy připojí reklamované zboží jako doporučený dopis nebo balík na adresu prodávajícího, do zásilky kupující uvede důvod reklamace, adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží od prodávajícího. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato. K reklamaci lze z hygienických důvodů přijmout pouze čisté zboží.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy a má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

30 denní lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.

 

7)    VÝMĚNA ZBOŽÍ

Nepoužité a nepoškozené zboží je možné vyměnit za jiný druh zboží, v takovém případě kupující zašle zboží doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

 

8)    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel v pozici kupujícího má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž odstoupení od smlouvy musí spotřebitel zaslat prodávajícímu písemně na adresu Chupr s.r.o., Rozšířená 2037/23, 182 00 Praha 8 nebo e-mailem info@cupradlo.cz. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě, aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je nutné odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty. Ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Kupující vrátí zboží prodávajícímu kompletní, nepoškozené, čisté (neprané, nežehlené), včetně originálního obalu s původní identifikační etiketou zboží, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal; zboží, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zboží kupující nezasílá prodávajícímu na dobírku, takto zaslané zboží nebude prodávajícím přijato. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající v případě odstoupení kupujícího, vrátí částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, popř. po vrácení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

 

9)     OCHRANA INFORMACÍ

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních dat kupující dává souhlas s jejich zpracováním a použitím zákonným způsobem.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.