1)    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") platia pre nákup tovaru v internetovom obchode http://www.neviditelnepradlo.cz. Prevádzkovateľom internetového obchodu a dodávateľom ponúkaného tovaru je spoločnosť Chupr s.r.o., IČO: 01610139, so sídlom Rozšířená 2037/23, Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 209050 (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúci je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá je takto označená v riadne vyplnenom objednávkovom formulári systému www.cupradlo.cz.

Tovar – predmet plnenia – t. j. sortiment aktuálne ponúkaný spoločnosťou predávajúcim v jeho internetovom obchode, konkretizovaný objednávkou resp. návrhom kúpnej zmluvy a kúpnou zmluvou. 

Nasledujúce obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kupujúci objednaním tovaru podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s kompletným znením týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), ich obsah je mu známy a je uzrozumený so všetkými účinkami uvedených dojednaní a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, úžitkových vzorov, obchodných názvov. 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvárané kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, si hradí kupujúci sám.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane on-line; v pripade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Kupujúci súhlasí so zaslaním účtenky e-mailom.

2)    UZATVORENIE ZMLUVY

Kupujúci podáva návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky (t. j. vložením tovaru do virtuálneho košíka a odoslaním objednávky), predávajúci ihneď potvrdí prijatie objednávky na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom emailu.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípadoch, kedy sa tovar už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. K uzatvoreniu akejkoľvek dohody o zmene obsahu uzatvorenej kúpnej zmluvy môže dôjsť jedine na základe úplného a bezvýhradného súhlasu zmluvných strán so všetkými podmienkami takej dohody.

Práva a povinnosti výslovne neupravené týmito VOP sa riadia výlučne českým právom, najmä občianskym zákonníkom 89/2012 a súvisiacimi predpismi. České právo je určené dohodou zmluvných strán i ako právo rozhodné na riešenie prípadných súdnych sporov.

 

3)    DODANIE TOVARU

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu zabezpečí doručenie tovaru, ktoré je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu a tovar prevezme.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru tzn., že kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru okamihom jeho prevzatia pri súčasnom splnení podmienky úplnej úhrady kúpnej ceny.
Ak dodá predávajúci väčšie množstvo tovaru, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená i na prebytočné množstvo, iba ak by ho kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.

Predávajúci zabalí tovar podľa zvyklostí, spôsobom potrebným na uchovanie tovaru a jeho ochranu.

Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. V prípade neprevzatia a nezaplatenia objednaného tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu poštovného a balného.

Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

 

4)    CENA TOVARU

Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu http://www.cupradlo.cz sú uvedené vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. Všetky ceny platia do odvolania alebo vypredania zásob. Cena uvedená v potvrdenej objednávke je pre obidve strany záväzná.

Súčasťou zásielky je riadny daňový doklad s cenou za tovar + vyúčtovaním dopravného. Tovar je expedovaný v najbližšom možnom termíne po objednaní. Objednaný tovar posielame prostredníctvom PPL.

K cene objednaného tovaru budú pripočítané expedičné poplatky (poštovné, balné prípadne cena za dobierku). Výška týchto poplatkov sa odvíja od zvoleného spôsobu platby a dopravy, ktorý si zákazník zvolí sám počas nákupného procesu v e-shope. 

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (neporušenosť zásielky). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť emailom na adresu predávajúceho, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva tovar reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

5)    ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A AKOSŤ TOVARU

Tovar je chybný, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje i plnenie iného tovaru. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskôr. Kupujúci tovar skontroluje ihneď po prevzatí tovaru a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu - spotrebiteľovi záruku na akosť tovaru súvisiacu s výrobnými chybami tovaru v dĺžke 24 mesiacov od dodania tovaru. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude počas určitej doby spôsobilý na použitie na zvyčajný účel alebo že si zachová zvyčajné vlastnosti. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • chyby vzniknuté bežným používaním
  • nesprávnym použitím výrobku
  • nesprávnym skladovaním

 

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri tovare v období dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci – iný subjekt (nie spotrebiteľ) v období šiestich mesiacov od prevzatia. 

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú) na:

  • odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
  • bezplatné odstránenie chyby opravou;
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

 

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal. 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka), pokiaľ nejde o podmienky pre kupujúcich – iné subjekty (nie spotrebiteľov), ktoré upravujú tieto VOP výslovne odlišne.

 

6)    REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho písomne na email predávajúceho alebo adresu jeho sídla, a to bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. K reklamácii vždy pripojí reklamovaný tovar ako doporučený list alebo balík na adresu predávajúceho, do zásielky kupujúci uvedie dôvod reklamácie, adresu a kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru od predávajúceho. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. Na reklamáciu je možné z hygienických dôvodov prijať iba čistý tovar.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy a má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

30-denná lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať emailovou správou.

 

7)    VÝMENA TOVARU

Nepoužitý a nepoškodený tovar je možné vymeniť za iný druh tovaru. V takom prípade kupujúci pošle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho. Náklady spojené s výmenou znáša v plnej výške kupujúci.

 

8)    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ v pozícii kupujúceho má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ poslať predávajúcemu písomne na adresu Chupr s.r.o., Rozšířená 2037/23, 182 00 Praha 8 alebo emailom info@chupr.cz. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu pošle alebo odovzdá v 14-dennej lehote. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, je nutné odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu pred uplynutím príslušnej lehoty. V rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu poslať alebo odovzdať kúpený tovar. Kupujúci vráti tovar predávajúcemu kompletný, nepoškodený, čistý (nepraný, nežehlený), vrátane originálneho obalu s pôvodnou identifikačnou etiketou tovaru, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Tovar kupujúci neposiela predávajúcemu na dobierku, takto poslaný tovar nebude predávajúcim prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci v prípade odstúpenia kupujúceho vráti čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy príp. po vrátení tovaru. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

9)     OCHRANA INFORMÁCIÍ

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím svojich osobných údajov kupujúci dáva súhlas s ich spracovaním a použitím zákonným spôsobom.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.